Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

พระครูปิยวรรณพิพัฒน์พบเครื่องข่าย ช่วงสูงวัยสู้ชีวิต

รางวัลผู้นำสันติภาพโลก

S 950374
S 950376
S 950377
S 950378
S 950379

การจัดและวางแผนกระบวนการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย นั้น ได้มีการวางแผนและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ  โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อความศรัทธา  และสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องในการจัดทำและวางแผนหลักสูตรของศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย) ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยกำหนดกรอบเนื้อหาของหลักสูตรออกเป็นรายวิชา 9 ประเภท และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุโดยคำนึงถึงวิธีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุดมีการกำหนดเวลา การเข้าเรียนและการแบ่งกลุ่มนักเรียนตามสมถรรถนะของผู้เรียน อย่างบูรณาการ
อนึ่ง โดยทางโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้จำแนกและแยกเนื้อหาของหลักสูตร /วิธีการสอน/การเข้าเรียน/การแบ่งกลุ่มนักเรียน ดังนี้

หลักสูตร  ที่ทางโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการจัดเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุได้แบ่งออกเป็นประ 9 ประเภท  ดังนี้

 1. พระพุทธศาสนา ( ศาสนพิธีต่างๆ)
 2. สุขภาพ ( ร่างกาย จิตใจ ฟัน กายภาพบำบัด จิตวิทยา รำไท้เก็ก รำวงย้อนยุค กีฬา  )
 3. สังคม (กฎหมาย  วัฒนธรรม  จราจร  )
 4. ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ล้านนา
 5. สมุนไพร( ทำลูกประคบ ยาหม่อง น้ำมันไพร )
 6. อาชีพ (การทำดอกไม้ประดิษฐ์, การนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์, ตุ๊กตาการบูร, การทำขนมไทย ขนมพื้นบ้าน ทำของที่ระลึก ทำผ้าพันคอ ทำผ้าเช็ดเท้า  เหรียญโปรยทาน)
 7. ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ( ฟัง พูด อ่าน  เขียน )
 8. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 9. เกษตร ตามแนวพระราชดำริ เกษตรพอเพียง

 

การแบ่งกลุ่มนักเรียนและการเข้าเรียน

โดยทางศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย) ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ กลุ่มผู้ลืมหนังสือ กลุ่มผู้รู้หนังสือ  เพื่อเป็นการแบ่งความสามารถตามสมรรถนะของผู้เรียน   ให้เกิดความเหมาะสม ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนและครูผู้สอนเกิดสามารถวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ในแต่ละครั้งเมื่อจัดกิจกรรม และพัฒนาเข้าสู่การเรียนในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตามลำดับมีการวัดผลประเมินผลจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพาน  ซึ่งทางโรงเรียนผู้สูงอายุได้แยกออกเป็นตารางการจัดกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ
 2. กลุ่มผู้ลืมหนังสือ
 3. กลุ่มผู้รู้หนังสือ

บรรยากาศการเรียนการสอน