Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

พระครูปิยวรรณพิพัฒน์พบเครื่องข่าย ช่วงสูงวัยสู้ชีวิต

รางวัลผู้นำสันติภาพโลก

S 950374
S 950376
S 950377
S 950378
S 950379

ประวัติการจัดตั้ง

โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย  ตั้งอยู่ที่วัดหัวฝายเลขที่ 91 ม. 9 บ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย 57120  ก่อตั้งโดยท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ได้รับการสนับสนุนจากอบต.สันกลาง จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพาน โรงเรียนได้เปิดสอนผู้สูงอายุวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดแบ่งเป็น ชาย 15 หญิง  155  รวม  170  คน

เหตุผลในการจัดตั้ง

  1. เพื่อให้ผู้สูงอายุ พัฒนาตนเองให้เป็นคนทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองและของโลก เพื่อที่จะได้พูดคุยสื่อสารกับสมาชิกภายในบ้านที่ต่างวัยกันได้รู้เรื่อง เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยได้เป็นอย่างดี
  2. เพื่อให้ ผู้สูงอายุ   พัฒนา เปลี่ยนแปลง วางตัวให้เป็นคุณปู่ คุณย่า ที่น่าเคารพนับถือ เข้าใจบุตรหลาน เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของตนเอง ไม่ติดยึดกับความคิดเก่าๆ ไม่คาดหวังให้ลูกหลานเป็นอย่างที่ตนเองต้องการ ไม่อ้างว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนควรสอนหรือให้คำแนะนำโดยมีเหตุผลประกอบ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาระหว่างวัยและมีชีวิตอยู่กับลูกๆ หลานๆ ได้อย่างมีความสุข
  3. เพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถดึงศักยภาพของตนเองไปช่วยชุมชน ที่อาศัยอยู่ อาทิ มีความสามารถทางด้านดนตรี การประกอบอาหาร งานฝีมือ ภาษา หรือ มีทักษะในงานด้านอื่นๆ ให้นำเอาความรู้ ความชำนาญที่มีอยู่นั้นไปถ่ายทอด ช่วยสอน ช่วยฝึกหัดเด็กหรือผู้ที่สนใจในชุมชน ให้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้สืบทอดทักษะวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเพื่อดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงไว้สืบต่อไป จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเองมากขึ้น
  4. เพื่อให้ผู้สูงอายุ   ไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรทำมีมากมาย นับตั้งแต่การประกอบอาหารให้สมาชิกในครอบครัว การปลูกต้นไม้ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ งานศิลปหัตถกรรม หรืองานอดิเรกอื่นๆ ซึ่งจะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เหงา และมีความสุข
  5. เพื่อให้ผู้สูงอายุ  ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ เพราะการออกกำลังกายนอกจากจะทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายแล้ว ยังทำให้อารมณ์แจ่มใสเบิกบาน ไม่หงุดหงิด ไม่ซึมเศร้า วิตกกังวลหรือเครียดง่าย คนในครอบครัวก็รู้สึกดีมีความสุขไปด้วย
  6. เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไม่ประมาท การเข้าวัด ทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนาควรทำเป็นประจำ เป็นการหาความสงบและได้เรียนรู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งจะช่วยให้เกิดสติ ปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อไป

โครงสร้างผู้บริหารโรงเรียนและคณะทำงาน / เครือข่าย / จิตอาสา  ที่มีส่วนร่วมใน การบริหารงานของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย

 

พระครูปิยวรรณพิพัฒน์
เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย
เจ้าคณะตำบลสันกลาง เขต ๒
นธ.เอก ศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บริหารการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ