Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

พระครูปิยวรรณพิพัฒน์พบเครื่องข่าย ช่วงสูงวัยสู้ชีวิต

รางวัลผู้นำสันติภาพโลก

S  950374
S  950376
S  950377
S  950378
S  950379

เกี่ยวกับเรา

About us

ประวัติวัดหัวฝาย

วัดหัวฝาย เดิมชื่อวัดดอนแก้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2584 โดนมีพญาขันแก้วซึ่งอพยพครองครัวมาจากเชียงใหม่ เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้น.

ประวัติโรงเรียน

ก่อตั้งโดยท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ได้รับการสนับสนุนจากอบต.สันกลาง จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย .

คณะครูผู้สอน

ทางโรงเรียนของเราได้รับเกียติจากผู้มีภูมิความรู้มากมาย ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้กับนักเรียนของเรา.