Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
"โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย"
ณ.บ้านหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
image
9
หลักสูตรการเรียนรู้
image
901
คณะเยี่ยมชมโครงการ
image
About us
เกี่ยวกับเรา
Salient
image
ประเพณี 12 เดือน พื้นบ้านล้านนา
image
ผลการดำเนินการ

รางวัลผู้นำสันติภาพโลก

S  950374
S  950376
S  950377
S  950378
S  950379
ขอขอบคุณคณะผู้เยี่ยมชมกิจกรรมทุกท่าน

โรงเรียนผู้สูงอายุ
วัดหัวฝาย

เพื่อให้ผู้สูงอายุ พัฒนาตนเองให้เป็นคนทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองและของโลก เพื่อที่จะได้พูดคุยสื่อสารกับสมาชิกภายในบ้านที่ต่างวัยกันได้รู้เรื่อง เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรและ
การจัดการ

การจัดและวางแผนกระบวนการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย นั้น ได้มีการวางแผนและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อความศรัทธา และสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน

VDO Clip

   

 

 

   

 

ดูเพิ่มเติม

พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร และ เสาอโศกผู้นำศีลธรรม

กิจกรรม

ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพการศึกษาของผู้สูงวัยด้วยภูมิปัญญาไทยพื้นบ้าน แห่งล้านนา

แบบฟอร์มขอติดต่อเยี่ยมชม

ผู้สนใจขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม ทางโรงเรียนจะติดต่อนัดหมายท่านตามรายละเอียดที่ส่งเข้ามานี้

กรุณากรอกข้อมูลติดต่อ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข

กรุณากรอกข้อมูล

คำเยี่ยมชม

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์

มีการประสานร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรร การดำเนินการต่างๆ ของโรงเรียนมีการประสาน ร่วมมือร่วมใจกันในหลายๆฝ่าย ส่งเสริมให้เด็กและผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่างๆ และยังขอชื่อชมการแสดงของผู้สูงอายุ เกี่ยวกับ AEC ซึ่งทางวัดให้เล่งเห็นความสำคัญของประเทศ

-นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร

มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เป็นการฟื้นฟูอนุรักษณ์ประเพณี วัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกคนในชุมชน ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เป็นต้นแบบของชุมชนเข้มแขง อย่างน่าชื่นชม

-นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร

Tel: 053-604-853 , 081-602-7197

info@huafaiseniorsschool.com

Address

โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
91 หฒุ่ 9 ต.สันกลาง
91 หฒุ่ 9 ต.สันกลาง
อ.พาน จ.เชียงราย 57120
อ.พาน จ.เชียงราย 57120

Social